Общи условия

Общи условия

Общи условия
За заявяване/предоставяне на електронни услуги от Хибус ЕООД ЕИК 207390163 чрез сайта https://www.manageyourhome.bg/ 

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.1 С настоящите Общи условия се определя редът за предоставяне на електронни услуги от сайта https://www.manageyourhome.bg/ (Платформата).

Чл.1.2 Безплатно или срещу заплащане през Платформата могат да се използват онлайн услуги за управление на етажната собственост.

Чл.1.3 За заявяване на услуги трябва да се използва формата за регистрация.

Чл.1.4 Достъпът до Платформата е организиран с персонален акаунт. Акаунтите имат различни нива на достъп:

  • домоуправител – предназначен за лица, избрани от ОС на ЕС
  • собственик на обект – предназначен за собственици в конкретната ЕС

 

Чл.1.5 Достъп до данни:
(1) Платформата организира акаунтите да се присъединени към конкретни сгради и всички данни, които се визуализират или въвеждат касаят само тези сгради;
(2) Лични данни се въвеждат само от акаунт „домоуправител“
(3) Акаунт „собственик на обект“ има достъп само до лични данни за собствения обект, както и достъп за четене до всички отчети за сградата;
(4) Данните от платформата се съхраняват на споделен хостинг на сървъри в Европейски съюз и се правят регулярни бекъпи;
(5) платформата спазва ЗЗЛД и не предоставя лични данни на трети лица с изключения:
– за клиенти на платформата с договор за лични данни от полета „име” и „адрес” се споделят с Epay/Easypay, за което се сключва договор;

 

Чл.1.6 Тези Общи условия се актуализират всяка година 15 февруари и 15 юли. Потребителите имат ангажимент да следят регулярно за промени.

Раздел II.
Дигитален Касиер
Чл.2.1 Услугата дава възможност на ЕС да събира средства през системата на Epay и касите Easypay. Платформата генерира индивидуален абонатен номер за всеки собственик, чрез който той се идентифицира в Epay и Easypay и заплаща месечните си такси. Платформата автоматично отразява плащането по индивидуалната партида на собственика.

Чл.2.2 За използване на услугата следва да се сключи договор с представител на ЕС.